RABATY
dla rodzeństwa
Mamy jeszcze wolne miejsca- formularz zgłoszeniowy w wersji online znajduje się na naszej stronie.

kliknij i zapisz

Mali Odkrywcy

Niepubliczne przedszkole

Zapraszamy wszystkie dzieci do naszego
prywatnego przedszkola

kliknij i zapisz

Drogi Rodzicu!

Celem Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Krośnie jest stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju, zachowania radości naturalnie wpisanej w dzieciństwo, otwartości na świat, inne kultury i ludzi. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do rozwoju osobowości dziecka, idącego w parze z zachowaniem autonomii i szacunku dzieci wobec samego siebie, innych dzieci oraz w relacjach dorosły-dziecko. Pragniemy, aby dzieci wychodzące z naszych placówek, były osobami świadomymi własnej wartości, pełnymi empatii oraz ciekawymi świata.

Nasze oddziały – przy Bursaki 29B, ul. Krakowskiej 124 oraz ul. Rzeszowskiej 36 – są prowadzone w oparciu o metodę Marii Montessori. W tym systemie chodzi o ujawnienie w dziecku siły stymulującej do rozwoju, a żeby to osiągnąć, stwarzamy odpowiednie ku temu warunki. Priorytetem jest dla nas zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego. Nauczyciele skupiają swoją uwagę na wrażliwe fazy w rozwoju dziecka a planując działania koncentrują się na indywidualnych potrzebach, możliwościach i zainteresowaniach dziecka. Dziecko samodzielnie dąży do zdobycia wiedzy i osiągnięcia sukcesu. Odbywa się to pod okiem nauczyciela, ale dziecko rozwija się w swoim własnym tempie. Naszym zadaniem jest rozwijanie w dziecku samodzielności oraz umacnianie wiary we własne siły i możliwości. Osiągnięciu tego sprzyja wypracowana w czasie zajęć cisza oraz odpowiednie wyposażenie w pomoce dydaktyczne- materiały Montessori. W placówkach są więc zaaranżowane specjalne kąciki tematyczne: sensoryczny, praktycznego działania, językowy, matematyczny, kosmiczny, plastyczny i muzyczny.

Do przedszkola mogą zostać zapisane dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. Wszystkie – zgodnie z metodą Montessori - przebywają razem - młodsze dzieci uczą się od starszych, a starszaki pomagają młodszym, ucząc się w ten sposób szacunku, współpracy i opiekuńczości, utrwalając w ten sposób do perfekcji opanowane umiejętności i zdobytą wiedzę.

Oddział przy ul. Krakowskiej posiada także szeroki panel pomocy terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością. Współpracujemy z logopedą, psychologiem, fizjoterapeutą, trenerem SI, terapeutą pedagogicznym, surdopedagogiem oraz tyflopedagogiem. Posiadamy też swoją salę do Integracji Sensorycznej.

Oddział przy ul. Bursaki 29B jest miejscem bardzo nowoczesnym pod kątem zarówno infrastruktury, jak i podejścia do naszych Odkrywców. Dzieci mają tu możliwość rozwijać swoje zdolności i zdobywać podstawy wiedzy, w serdecznej i sprzyjającej rozwojowi i kreatywności atmosferze. Mamy tu do dyspozycji dwie duże sale dydaktyczne, przestronny korytarz z szatnią oraz wewnętrzną salę zabaw. Z dziećmi pracuje czterech nauczycieli wychowania przedszkolnego, dwóch nauczycieli wspomagających, którzy z ogromną pasją i zaangażowaniem wprowadzają je w świat nauki, zabawy i emocji. O prawidłowy rozwój naszych podopiecznych dbają także pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta SI, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog oraz fizjoterapeuta, doświadczeni w pracy z najmłodszymi.

Każda nasza placówka realizuje codziennie zajęcia z języka angielskiego, zarówno w formie dydaktycznej, jak również w mowie swobodnej, wplatając ten język w codzienność w sposób naturalny i dostępny dla dziecka. Dodatkowo raz w tygodniu odbywają się zajęcia dodatkowe z języka angielskiego z wykorzystaniem gitary. W ofercie znajduje się również pakiet zajęć dodatkowych realizowanych przez nauczycieli i specjalistów: - bajkoterapia - szachy - logorytmika - zajęcia sensoryczne - programowanie z robotyką - edukacja przez ruch Dziamskiej z elementami origami kołowego - zajęcia muzyczne prowadzone metodą kolorowych dźwięków - zajęcia grupowe z fizjoterapeutą i terapeutą SI - zajęcia z logopedą Proponujemy również dogoterapię i tańce

Dla Rodzica

Cennik

Cennik: ul. Rzeszowska 36 oraz Krakowska 124
Czesne: 590 zł
Wyżywienie: 16.50 zł dziennie
(zastrzegamy sobie prawo do podniesienia opłaty za wyżywienie w przypadku zmiany cen dostawcy usług cateringowych)
Opłata wpisowa: 200 zł

Cennik: ul. Bursaki 29B
Czesne: 660 zł
Wyżywienie: 16,50 zł dziennie
(zastrzegamy sobie prawo do podniesienia opłaty za wyżywienie w przypadku zmiany cen dostawcy usług cateringowych)
Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne miesięczne dla dzieci z niepełnosprawnością
bez względu na oddział, wynosi 200,00 zł

Adaptacja:

Drodzy Rodzice, informujemy że o wstępnym spotkaniu adaptacyjnym dla dzieci zapisanych na nowy rok szkolny 2023/24 odbędzie się we wszystkich oddziałach żłobkowych i przedszkolnych w dniu 31 sierpnia 2023*** r. w godzinach od 16 do 17. Głównym celem tego spotkania jest zapoznanie się dzieci i rodziców z nauczycielami, opiekunkami oraz wyglądem i wyposażeniem sal.

Przeprowadzone zostaną zabawy integracyjne i lekcje otwarte.

W pierwszej fazie adaptacji tj. początek września, zaleca się stopniować dziecku czas w nowym miejscu oraz wydłużać go zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami wpływającymi na gotowość pozostania dziecka na dłuższy czas bez rodziców. Każde dziecko przechodzi ten proces inaczej w zależności od różnych czynników. Prosimy uzbroić się w cierpliwość i obdarzyć zaufaniem kadrę, która pomoże w łagodny sposób przejść ten okres.

W tych dniach prosimy rodziców o takie zorganizowanie sobie czasu, aby być w stałym kontakcie z wychowawcami i w razie potrzeby szybciej odebrać dziecko. Ścisła współpraca rodziców z nauczycielami i opiekunkami zapewni sukces, na którym nam wszystkim bardzo zależy.

2

O projekcie realizowanym w latach 2020-2021

Projekt pt. Poznawaj świat z Małymi Odkrywcami
nr RPPK.09.01.00-18-0043/19 był realizowany w latach 2020 - 2021 przez KRP spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej

Wartość projektu: 599 383,75 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 509 476,18 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

Rekrutacja

Wiek przedszkolny w rozumieniu ustawy oświatowej, to jest wiek 3-7 lat (w uzasadnionych przypadkach 2,5 roku). W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowania przedszkolnego wsparciem może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 l, nie dłużej jednak niż do końca r. sz. w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Dyrektor:
Agnieszka Kasprzyk +48 534 222 783

  • Planowane ogłoszenie ostatecznych wyników odbędzie się w sierpniu 2023

Do pobrania

Przedszkole

Dokumenty

Formularz rekrutacyjny


    Wypełniając formularz, zgadzasz się na jednorazowe
    przetworzenie danych, w celu otrzymania informacji zwrotnej